03
مه

انواع طرح پلكان

انواع طرح پلكان
آرايش پلكان تعيين كننده جهت مسير بالا و پائين رفتن ما از آنها است. چندين روش اساسي براي آرايش پلكان وجود دارد. اين تغييرات در نتيجه كاربرد پاگردي است كه مسير پله را قطع كرده و جهت آن را تغيير مي دهد. همچنين پاگردها، فرصت هايي براي استراحت و امكان دستيابي به چشم اندازي از پله ها را فراهم مي كند. موقعيت قرارگيري پاگردها به همراه شيب پلكان تعيين كننده نظم حركتي ما به بالا يا پائين است.
نكته مهم در طراحي پلكان، نحوه ارتباط آن با مسيرهاي حركتي در هر طبقه است. نكته ديگر مربوط به ميزان فضاي مورد نياز براي طراحي پلكان مي شود. هر نوع پلكان اصلي داراي نسبت هاي اصلي است كه بر موقعيت قرارگيري آن در ارتباط با فضاهاي پيرامون اثر مي گذارند. اين نسبت ها مي توانند تا حدي با تنظيم موقعيت قرارگيري پاگردها در طرح تغيير كنند. در هر مورد، فضا بايد در بالا و پائين پلكان براي دسترسي و خروج راحت باشد.
پاگردها بايد حداقل داراي عرضي برابر با پلكان و طولي حداقل به اندازه 118 ميليمتر (44 اينچ) در جهت حركت باشند. همچنين آنها در واحدهاي مسكوني ممكن است با طولي به اندازه 94 ميليمتر (36اينچ) طراحي و ساخته شوند.

انواع طرح پله
پله هاي پيچ دار به كف پله هاي ذوزنقه اي اشاره مي كنند كه در پلكان گرد و مارپيچ به كار مي روند. همچنين ممكن است در پلكان ربع گرد و نيم گرد از پله هاي پيچ دار به جاي پاگرد به منظور حفظ فضا در هنگام تغيير جهت استفاده شود.
پله هاي پيچ دار به دليل عدم داشتن جاپايي مناسب در گوشه هاي داخلي خطرناك هستند. به طور كلي، آئين نامه هاي ساختماني كاربرد آنها را به پلكان خصوصي در واحدهاي مسكوني شخصي محدود كرده اند.
حداقل 279 (” 11) در نقطه
و 305 (” 12) در انتهاي
باريك كف پله.

حداقل 254 (” 10) در انتهاي باريك كف پله،
حداقل 152 (” 6) مجاز در
واحدهاي مسكوني

پله هاي پيچ دار

حداقل 254 (” 10) در انتهاي باريك كف پله،
حداقل 152 (” 6) مجاز در
واحدهاي مسكوني
شعاع كوچكتر نبايد كمتر از
دو برابر عرض پلكان باشد.
پله هاي گرد

پله هاي گرد در صورتي كه شعاع داخلي آن حداقل دو برابر عرض پلكان باشد، ممكن است براي خروج اضطراري استفاده شوند. براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد جزئيات اين مطلب به آئين نامه هاي ساختماني مراجعه كنيد.
به طور كلي، آئين نامه هاي ساختماني كاربرد پلكان مارپيچ را به واحدهاي مسكوني شخصي محدود كرده اند.
پلكان مارپيچ

ساختار پلكان
ساختار پلكان چوبي درابتدا با تفكري در مورد پلكان به عنوان سطح شيب داري كه دو ضلع آن توسط تيرهايي به نام تيرهاي حمال پله با تخته هاي بغل بند حمايت مي شوند، قابل درك است. سپس كف پله ها را مي توان همچون تيرهاي چوبي كوچك و مسطحي در نظر گرفت كه ميان تخته هاي بغل بند پلكان امتداد يافته اند.
طراحی مطب دندانپزشکی   شرکت دکوراسیون داخلی    طراحی داخلی تالار     دکوراسیون داخلی رستوران    دکوراسیون داخلی صرافی    طراحی داخلی طلا فروشی