18
آوریل

برنامه ريزي، طراحي و چيدمان بخش هاي مختلف ساختمان

طراحی داخلی
حتي هنگام بررسي موضوعات خاص طراحي و نيز جنبه هاي متفاوت فضاهاي داخلي ساختمان بايد متوجه كل سازه و طرح هاي معماري باشيم. به ويژه، هر گونه تغييرات در مرزهاي فيزيكي فضا بايد با دقت انجام شود به گونه اي كه يكپارچگي سازه اي ساختمان متزلزل نگردد. از اين رو، تغييرات سازه اي اصلي در فضا به معمار يا مهندس متخصص نياز دارد.
فضاهاي داخلي را مي توان با تغييرات غيرسازه اي تغيير داده و توسعه بخشيد. در حالي كه تغييرات سازه اي سبب تحولي در مرزهاي فيزيكي فضا مي شوند، تغييرات غيرسازه اي بر اساس نحوه درك ما از فضا، استفاده و نوع سكونت در آن انجام مي شوند. اين نوع تغييرات به طور معمول توسط طراحان داخلي انجام مي شود.

manzel

برنامه ريزي، طراحي و چيدمان بخش هاي مختلف ساختمان
طراحي داخلي به معناي برنامه ريزي، چيدمان و طراحي فضاهاي داخلي در ساختمان است. اين فضاهاي فيزيكي، نياز ابتدايي ما را به سرپناه و امنيت رفع نموده، فعاليت ها را سازمان دهي كرده، بر شكل آنها اثر گذاشته و به پرورش آرزوها، بيان ايده هاي هماهنگ با فعاليت هاي ما، اثرگذاري بر نگرش، رفتار و شخصيت ما مي پردازند. از اين رو، هدف طراحي داخلي بهبود عملكردي، تقويت زيبايي شناختي و افزايش كيفيت روان شناسانه زندگي در فضاهاي داخلي است.
بافت معماري عناصر داخلي

هدف هر فرآيند طراحي، سازمان دهي بخش هاي مختلف و ايجاد انسجام كلي به منظور دستيابي به هدف هاي معين است. در طراحي داخلي، عناصر منتخب در طرح هاي سه بعدي بر اساس راهبردهاي عملكردي، زيبايي شناختي و رفتاري آرايش مي يابند. روابط ميان عناصر در طرح ها، تعيين كننده كيفيت هاي بصري و تناسب كاركردي فضاي داخلي بوده و بر نحوه ادراك و استفاده ما از آن اثر مي گذارند.

 

طراحی مطب دندانپزشکی  شرکت دکوراسیون داخلی   طراحی داخلی تالار   دکوراسیون داخلی رستوران   دکوراسیون داخلی صرافی   طراحی داخلی طلا فروشی