17
آوریل

طراحی مطب دندانپزشکی با توجه به ابعاد فضایی

در شکل گیری طراحی مطب دندانپزشکی باید به فضای داخلی و ابعاد فضایی توجه داشت. شرکت دکوراسیون داخلی با توجه به این نکات است که باید به طراحی اقدام نمایید.

manzel

ابعاد فضایی
ابعاد فضاي داخلي همچون فرم فضايي به طور مستقيم با ماهيت سيستم سازه اي ساختماني، استحكام مصالح، اندازه و فضاي اجزاء آن در ارتباط است. ابعاد فضا، تعيين كننده مقياس و تناسب اتاق بوده و بر روش استفاده از آن اثر مي گذارد.
يكي از ابعاد افقي فضا عرض آن است كه از گذشته با مصالح و روش هاي كاربردي در طراحي محدود شده است. امروزه با بهره گيري از منابع اقتصادي، تقريباً طراحي هر سازه معماري به لحاظ فني امكان پذير مي باشد. تيرهاي چوبي يا فولادي و دال هاي بتني را مي توان تا 9متر (30 فوت) به كار برد. خرپاهاي چوبي يا فولادي را مي توان تا 30متر (100فوت) يا بيشتر نيز گسترش داد. دهانه هاي پهناور بام نيز با سازه هاي فضايي و انواع سازه هاي قوس دار همچون گنبدها، سيستم هاي معلق و غشاهاي تقويت شده توسط فشار هوا نيز قابل ساخت است.
در محدوده نياز سازه اي، عرض يك فضاي داخلي بر اساس نيازهاي افرادي كه از فضا استفاده مي كنند و نيز نياز آنها به ايجاد مرزهايي براي خودشان و فعاليت هايشان تعيين مي شود.
طراحان ساختمان از گذشته ارتباطات فضايي را با اسكيس و ساخت مدل برقرار كرده اند. سيستم هاي نرم افزاري طراحي به كمك كامپيوتر (CAD) و مديريت اطلاعات ساختماني (BIM)، روش كار طراحان را تغيير داد. تكنولوژي هاي كامپيوتري، امكان ساخت مدل هاي سه بعدي كامپيوتري اندركنشي (تعاملي) از ساختمان و نيز هماهنگي سيستم هاي ساختماني را در هنگام طراحي براي طراحان فراهم مي كنند.

فضاهای مربعی شکل
بُعد افقي ديگر فضا طول است كه بر اساس ميل و شرايط، محدود مي شود. طول به همراه عرض فضا تعيين كننده تناسب شكل پلان يك اتاق است.
يك اتاق مربعي شكل با طول و عرض برابر، به لحاظ كيفي ايستا بوده و داراي شخصيت رسمي است. برابري چهار ضلع اتاق، توجه ما را به مركز آن جلب مي كند. اين مركزيت توسط پوشش فضا با سازه هرمي يا گنبدي، افزايش يافته و تأكيد مي شود.
به منظور كاهش مركزيت يك اتاق مربعي شكل، فرم سقف بايد به گونه اي نامتقارن طراحي شود و يا طرح يك يا چند ديوار متفاوت از ديوارهاي ديگر باشد.

فرم هاي بام هرمي، گنبدي و غيره مي توانند بر مركزيت فضاهاي مربعي شكل تأكيد كنند.

كاربرد عناصر معماري همچون پنجره ها و پلكان در كاهش مركزيت فضاهاي مربعي شكل اثرگذار است.

فضاهای مستطیلی شکل
اتاق هاي مربعي شكل داراي طرحي نادر و متمايز هستند. در اكثر موارد، اندازه طول اتاق بيشتر از عرض آن است يك فضاي مستطيلي شكل معمولاً از طريق عرض بسته مي شود و بسيار انعطاف پذير است. ويژگي و مزاياي آن نه تنها با توجه به تناسب طول با عرض، بلكه با آرايش فضايي سقف، طرح پنجره ها و درگاه ها و ارتباط آن با فضاهاي مجاور تعيين مي شود.
هنگامي كه طول فضا دو برابر عرض آن باشد، تمايل به مسلط شدن بر كنترل چيدمان و نحوه استفاده از اتاق ها دارد. با توجه به عرض فضا مي توان آن را به چندين بخش مجزا اما مرتبط تقسيم كرد.
فضايي كه طول بيشتري نسبت به عرض دارد، امكان حركت در امتداد بُعد طولي آن بيشتر است. اين ويژگي فضاهاي خطي، آنها را براي كاربردهايي به عنوان دالان و يا رابط فضاهاي ديگر مناسب مي سازد.

ابعاد افقي به تنهايي تعيين كننده كيفيت هاي بالا و مزاياي فضا نيستند و فقط فرصت هايي را براي توسعه پيشنهاد مي كنند.
فضاهاي خطي ممكن است توسط مبلمان يا عناصر معماري تقسيم شوند.
فضاهاي مربعي و مستطيلي شكل را مي توان با افزايش يا كاهش و يا ادغام با فضاهاي مجاور تغيير داد. اين تغييرات مي تواند در طراحي يك آلاچيق با انعكاس يك عنصر مجاور و يا جزئيات سايت به كار رود.

 

طراحی داخلی تالار  دکوراسیون داخلی رستوران  دکوراسیون داخلی صرافی  طراحی داخلی طلا فروشی